Personal exercices of press illustration
Exercicis personals d'il·lustració de premsa
Ejercicios personales de ilustración de prensa